Vem kan söka?
Stiftelsen ska främja allmännyttiga ändamål för Skaftös utveckling, idag och för framtiden. Stiftelsens medel ska användas för:

• Tillgängliggörande av natur- och kulturangelägenheter på Skaftö
• Främja möjligheten att under hela livet leva och bo året runt på Skaftö
• Stödja ideella föreningar vars syfte är att främja utvecklingen på Skaftö

Skulle stiftelsen bidra med finansiering till en investering, ett projekt eller liknande lämnas bidrag företrädesvis när andra parter såsom ideella föreningar, stiftelser, kommuner, myndigheter eller privatpersoner är medfinansiärer. Stiftelsens medel får inte användas för finansiering av privata ändamål eller enskilda näringslivsintressen, om dessa inte har ett tydligt allmännyttigt syfte. Bidrag kan inte sökas för investeringar som redan gjorts.

När kan jag söka?
Stiftelsen kommer att besluta om finansiellt stöd vid tre tillfällen per år. Ansökning görs i formuläret ”Ansökan” (se länk längst ner på sidan). Ansökningar om bidrag ska vara mailade till stiftelsen senast:

31 januari för beslut i februari
31 maj för beslut i juni
30 september för beslut i oktober

Utbetalning av beviljade medel
Efter att sökanden beviljats bidrag betalas pengarna ut inom ett år till föreningen/organisationen efter att kopior av fakturor eller kvitton skickats till stiftelsen.

Information och medgivande om hantering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, hanteras av stiftelsens sekreterare, tillika personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna, i huvudsak kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer, behövs för att kunna administrera ansökan och meddela beslut. Tillgång till personuppgifterna har, förutom sekreteraren, styrelsen och i förekommande fall stiftelsens bank. Information i övrigt om hur vi hanterar personuppgifter lämnas av sekreteraren.

Välkommen med er ansökan!

Stiftelsen ska främja allmännyttiga ändamål för Skaftös utveckling,
idag och för framtiden.